تائید مدارک تحصیلی یا سرتیفای برای استرالیا

certify

تایید مدارک تحصیلی یا سرتیفای مدارک چیست  و چگونه باید مدارکم تحصیلی خود را سرتیفای کنم ؟
 • مدرک تأیید شده یا سرتیفای شده، نسخه ای از مدرک اصلی دانشجو است که توسط نماینده قانونی دانشگاه‌های استرالیا در ایران مهر و  تأیید شده است. در صورت نیاز به تائید اعتبار یک سند، باید کپی و نسخه اصلی مدارک خود را حتما به همراه داشته باشید.
 • هنگام ارسال درخواست آنلاین برای اخذ پذیرش به دانشگاه‌های استرالیا، باید  اسناد و مدارک دانشگاهی  خود، از جمله ریز نمرات دانشگاهی، گواهینامه های فارغ التحصیلی و همه مدارک مورد نیاز قسمت ادمیشن دانشگاه را تایید و یا سرتیفای نمایید. در غیر اینصورت ممکن است ثبت نام شما مورد تایید دانشگاه قرار نگیرد .
 • اگر اسناد من به زبان انگلیسی نباشند چه؟
 • اگر مدارک تحصیلی شما به زبانی غیر از انگلیسی است ، باید نسخه های ترجمه شده معتبر را ارائه دهید. دانشگاههای استرالیا مترجمان واجد شرایط NAATI را ترجیح می دهد.

 

نماینده دانشگاه برای تایید مدارک چه کاری باید انجام دهد؟

 • یک نماینده قاندنی باید باید اصل مدارک تحصیلی ، گواهینامه های فارغ التحصیلی ، سیستم های درجه بندی و سایر اسناد متقاضی را “مشاهده” و بررسی کند که کپی واقعی و بدون تغییر از اسناد اصلی هستند.
 • گواهی دهنده باید هر صفحه از اسناد را تأیید کند. هر صفحه باید شامل موارد زیر باشد:

 

مهری را که نماینده قانونی استفاده میکند نشان می دهد که نماینده اسناد اصلی را دیده است. او یا او باید از کلماتی مانند “کپی معتبر اصل” یا “مشاهده اصلی” استفاده کند و همچنین باید موارد زیر را در خود داشته باشد:

 • امضای نماینده قانونی
 • نام کامل نماینده قانونی
 • مهر سازمان نماینده قانونی
 • عنوان نماینده قانونی
 • تاریخ

 

naati&KD

 

 

فرم درخواست تائید مدارک