اسکان و رزرو محل سکونت

تیم دانش و توسعه با ارائه خدمات در استرالیا برای حمایت و حل مشکلات احتمالی در محل اقامتتان، همراه، پیشتیبان و همواره پاسخ‌گوی حل مشکلات شما هستند. برای استفاده از این خدمات می بایست این موضوع را در قرارداد خود درخواست کنید.

مشاوره روانشناسی

از مهم ترین مشکلات برای دانشجویان بین الملل در بدو ورود به کشور جدید و سیستم آموزشی متفاوت، احساسات سرخوردگی و انزوا هستند. تیم دانش و توسعه بین الملل برای رفع این مشکل برای دانشجویان ساکن در سیدنی، یک جلسه خدمات مشاوره روانشناسی رایگان درنظر گرفته است.

پیکاپ فرودگاهی

خدمات پیکاپ فرودگاهی برای دانشجویان و دانش آموزان بین الملل توسط تیم دانش و توسعه بین الملل در سیدنی انجام می شود. استفاده از ین خدمات برای دانشجویان بین الملل با درخواست در قرارداد امکان پذیر خواهد بود.