همکاری با ما

همکاری با ما

متقاضیان همکاری با مجموعه KD International می توانند رزومه ی خود را به آدرس Job@kdiran.com ارسال کنند تا بعد از بررسی، شرایط کامل همکاری خدمت عزیزان ارسال شود.